Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 01.11.2007 N 44 "Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку камплектавання музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку, навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў i Палажэння аб фондава-закупачнай камiсii музея"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница

Стр. 8


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |

Дадатак 3

да акта зверкi

наяўнасцi музейных

прадметаў з улiковай

дакументацыяй       Спiс музейных прадметаў, якiя падлягаюць
           пераводу ў абменны фонд


   Напрыклад:


-------------+-----------------------------------------------------¬
¦КП 12878/1-4¦Лiхтар дэкаратыўны. Аўтар Маркаў У.Ф. Расiя, 1980 г. ¦
¦      ¦23,5 x 17 x 9,5                   ¦
¦------------+------------------------------------------------------


Загадчык сектара ўлiку (галоўны захавальнiк) _______________________


Дадатак 4

да акта зверкi

наяўнасцi музейных

прадметаў з улiковай

дакументацыяй     Спiс музейных прадметаў, якiя падлягаюць пераводу
        ў фонд навукова-дапаможных матэрыялаў


   Напрыклад:


----------------------+--------------------------------------------¬
¦Iдэнтыфiкацыйны нумар¦Лiхтар дэкаратыўны. Аўтар Маркаў У.Ф. Расiя,¦
¦           ¦1980 г. 23,5 x 17 x 9,5           ¦
¦---------------------+---------------------------------------------


Загадчык сектара ўлiку (галоўны захавальнiк) _______________________


Дадатак 5

да акта зверкi

наяўнасцi музейных

прадметаў з улiковай

дакументацыяй       Спiс музейных прадметаў, якiя падлягаюць
         выключэнню з асноўнага фонду музея


   Напрыклад:


-------+-----------------------------------------------------------¬
¦КП 609¦Гарушкiн Б.П. Вiтраж "Народная творчасць", 1981 г. Жалеза ¦
¦   ¦i г.д.                           ¦
¦------+------------------------------------------------------------


Загадчык сектара ўлiку (галоўны захавальнiк) _______________________


Дадатак 37

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў    ________________________________________________________
              (назва музея)


             ТАПАГРАФIЧНЫ ВОПIС


   Музейная калекцыя ______________________________________


Месца захоўвання:
экспазiцыйная зала (Э) _____________________________________________
фондасховiшча (Ф) __________________________________________________
вiтрына (В) ________________________________________________________
стэнд (С) __________________________________________________________
стэлаж (Ст) ________________________________________________________
шафа (Ш) ___________________________________________________________
палiца (П) _________________________________________________________
папка (Пп) _________________________________________________________
i г.д.


----+----------------+-------------------+-------------------------¬
¦ N ¦Iдэнтыфiкацыйны ¦Прадметнае iмя,  ¦ Тапаграфiчны шыфр   ¦
¦п/п¦   нумар   ¦аўтарская назва  ¦             ¦
+---+----------------+-------------------+--T--T--T--T---T--T--T---+
¦  ¦        ¦          ¦Э ¦Ф ¦В ¦С ¦Ст ¦Ш ¦П ¦Пп ¦
+---+----------------+-------------------+--+--+--+--+---+--+--+---+
¦  ¦        ¦          ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦  ¦
¦---+----------------+-------------------+--+--+--+--+---+--+--+----


Адказны захавальнiк ______________ _________________________________
            (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)
"__" _________________ 20__ г.


Дадатак 38

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


            ВОПIС IНВЕНТАРНЫХ КНIГ
          па стане на 1 студзеня ___ г.


----+------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+----¬
¦N ¦Назва ¦З якога¦Дата ¦Пералiк¦Коль- ¦Пералiк ¦Коль- ¦Коль- ¦Заў-¦
¦п/п¦кнiгi,¦i па  ¦пачат-¦выклю- ¦касць ¦пера-  ¦касць ¦касць ¦вагi¦
¦  ¦яе  ¦якi  ¦ку i ¦чаных ¦выклю- ¦атрыбу- ¦прапуш-¦наяўных¦  ¦
¦  ¦шыфр i¦iнвен- ¦закан-¦iнвен- ¦чаных ¦тыраваных¦чаных ¦нума- ¦  ¦
¦  ¦нумар ¦тарны ¦чэння ¦тарных ¦нумароў¦нумароў ¦нумароў¦роў, у ¦  ¦
¦  ¦   ¦нумар ¦кнiгi ¦нумароў¦    ¦     ¦    ¦тым  ¦  ¦
¦  ¦   ¦увахо- ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦лiку  ¦  ¦
¦  ¦   ¦дзiць ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦коль- ¦  ¦
¦  ¦   ¦у кнiгу¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦касць ¦  ¦
¦  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦прад- ¦  ¦
¦  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦метаў ¦  ¦
+---+------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+----+
¦ 1 ¦ 2  ¦  3 ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦   7  ¦  8  ¦ 9  ¦ 10 ¦
+---+------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+----+
¦  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦  ¦
¦---+------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-----


Дадатак 39

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


                ЖУРНАЛ
  фiксацыi выпраўленняў у кнiзе паступленняў музейных прадметаў
 асноўнага фонду, кнiзе ўлiку музейных прадметаў абменнага фонду


----+----T----------+---------+-----T--------+-------+-------------¬
¦N ¦Дата¦Нумар i  ¦Iдэнтыфi-¦Назва¦Старое ¦Новае ¦Подпiс    ¦
¦п/п¦  ¦дата   ¦кацыйны ¦поля ¦значэнне¦зна-  ¦галоўнага  ¦
¦  ¦  ¦пратакола ¦нумар  ¦   ¦поля  ¦чэнне ¦захавальнiка,¦
¦  ¦  ¦фондава- ¦     ¦   ¦    ¦поля  ¦пячатка музея¦
¦  ¦  ¦закупачнай¦     ¦   ¦    ¦    ¦       ¦
¦  ¦  ¦камiсii  ¦     ¦   ¦    ¦    ¦       ¦
+---+----+----------+---------+-----+--------+-------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦  3   ¦  4  ¦ 5 ¦  6  ¦  7  ¦   8   ¦
+---+----+----------+---------+-----+--------+-------+-------------+
¦  ¦  ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦       ¦
¦---+----+----------+---------+-----+--------+-------+--------------


Дадатак 40

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                        Пячатка музея


             ПРАТАКОЛ N ____
             ад _____________
        пасяджэння фондава-закупачнай камiсii


Прысутнiчалi: ______________________________________________________
       (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, пасады членаў камiсii)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Парадак дня:
"Аб прыёме прадметаў музейнага значэння на пастаяннае захоўванне"


   1. Слухалi: паведамленне (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, пасада
(галоўны захавальнiк, загадчык аддзела, навуковы супрацоўнiк) аб
прыёме прадметаў музейнага значэння на пастаяннае захоўванне.
Усяго ________________________________ прадметаў музейнага значэння.
      (лiчбамi i пропiссю)
Пытаннi: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________


   2. Выступiлi  (хто,  аб  чым: аб музейным значэннi новых
паступленняў, аб унiкальным значэннi таго цi iншага прадмета, аб
аднясеннi прадметаў да асноўнага (абменнага) фонду i iншае): _______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


   3. Пастанавiлi:
   3.1. улiчваючы, што дадзеныя прадметы маюць музейнае значэнне,
могуць папоўнiць музейны фонд i будуць выкарыстоўвацца ў навуковых i
экспазiцыйна-выставачных  праектах  музея,  набыць прадстаўленыя
прадметы музейнага значэння па вызначанай цане;
   3.2. у склад музейнага фонду на пастаяннае захоўванне прыняць
______________________ прадметаў музейнага значэння;
   3.3. уключыць  у  склад асноўнага фонду __________________
музейных прадметаў па пералiку;
   3.4. уключыць  у  склад абменнага фонду __________________
музейных прадметаў па пералiку;
   3.5. уключыць у склад фонду навукова-дапаможных матэрыялаў
_______________ прадметаў па пералiку;
   3.6. уключыць  у  склад  фонду  сыравiнных  матэрыялаў
______________ музейных прадметаў па пералiку;
   3.7. вярнуць  уладальнiкам  ______________________ прадметаў
музейнага значэння па пералiку.


Подпiсы членаў фондава-закупачнай камiсii: _________________________
                      _________________________


Дадатак 41

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаўСТРУКТУРА НАВУКОВАГА АПIСАННЯ МУЗЕЙНАГА ПРАДМЕТА1. Статус i месцазнаходжанне прадмета:

1.1. краiна.

Змест: поўная афiцыйная назва краiны, на тэрыторыi якой знаходзiцца ўладальнiк музейнага прадмета.

Прыклад: Рэспублiка Беларусь;1.2. вышэйстаячая арганiзацыя (заснавальнiк).

Змест: поўная афiцыйная назва вышэйстаячай арганiзацыi.

Прыклад: Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь або аддзел культуры Мазырскага гарвыканкама;1.3. назва музея.

Змест: поўная афiцыйная (згодна са статутам) назва музея, у якiм прадмет знаходзiцца на пастаянным захоўваннi.

Прыклад: установа "Нацыянальны мастацкi музей Рэспублiкi Беларусь";1.4. абрэвiятура назвы музея.

Змест: скарочаная назва музея.

Прыклад: БДМГВАВ.

Чытай: Беларускi дзяржаўны музей гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны;1.5. падраздзяленне музея (фiлiял, аддзел).

Змест: поўная афiцыйная (згодна са статутам) назва фiлiяла музея альбо аддзела.

Прыклад: Мазырская раённая карцiнная галерэя.

Заўвага. Поле запаўняецца толькi ў тым выпадку, калi падраздзяленне мае асабiстыя фонды, у якiх прадмет знаходзiцца на пастаянным захоўваннi;1.6. адрас музея.

Змест: указваюцца поўныя паштовы i электронны адрасы, мiжгароднi код, нумары тэлефона кiраўнiка музея i тэлефакса.

   Прыклады: вул. Ленiна, д. 12, 225710, г. Пiнск-10, Брэсцкая
        вобл., Беларусь,
        тэлефон (01653) 2 25 39, факс (01 653) 2 25 40;
        пр-т Скарыны, д. 25а, 220030, г.Мiнск-30, Беларусь,
        тэлефон (факс) (017) 227-11-66, е-mail...


Заўвага. Выкарыстоўваецца мiжнародны стандарт напiсання, прыняты ў паштовай справе i справаводстве. Пры гэтым дапускаюцца агульнапрынятыя скарачэннi;1.7. адрас падраздзялення (фiлiяла, аддзела) музея.

Змест, заўвагi i прыклады ў адпаведнасцi з падпунктам 1.6 пункта 1 дадзенага парадку;

1.8. iдэнтыфiкацыйны нумар па кнiзе паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду цi па кнiзе ўлiку музейных прадметаў абменнага фонду.

Змест: лiтарныя i лiчбавыя знакi, якiя складаюць унiкальны пастаянны нумар музейнага прадмета, дадзены яму пры паступленнi. Iдэнтыфiкацыйны нумар складаецца з наступных элементаў:

лiтарны iндэкс кнiгi паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду (галоўнай iнвентарнай кнiгi), кнiгi ўлiку музейных прадметаў абменнага фонду;

нумар, пад якiм прадмет зарэгiстраваны ў кнiзе паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду, кнiзе ўлiку музейных прадметаў абменнага фонду.

Прыклад: КП 061787.

Чытай: кнiга паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду - 61787.

Прыклад: КАФ000015.

Чытай: кнiга ўлiку музейных прадметаў абменнага фонду - 15;1.9. iдэнтыфiкацыйны iнвентарны нумар.

Змест: лiтарны iндэкс iнвентарнай кнiгi музейнай калекцыi, да якой прадмет аднесены;

парадкавы нумар прадмета па iнвентарнай кнiзе музейнай калекцыi.

Прыклад: Н 1134.

Чытай: iнвентарная кнiга калекцыi нумiзматыкi - 1134.Заўвагi:

Запiс вядзецца паводле ўзораў, прынятых у кожным канкрэтным музеi. Ён павiнен адпавядаць улiковаму шыфру, якi стаiць на прадмеце.

У выпадку, калi прадмет мае некалькi складовых частак з асобнымi нумарамi, яны прыводзяцца праз коску;1.10. назва калекцыi.

Змест: назва музейнай калекцыi, да якой аднесены музейны прадмет;

1.11. спосаб паступлення.

Змест: тып арганiзацыi камплектавання музейнага збору; спосаб, якiм прадмет паступiў у музейны збор. Указваецца адзiн з наступных варыянтаў паступлення прадмета на пастаяннае захоўванне: перадача, дар, завяшчанне, закупка, абмен, экспедыцыя, археалагiчныя раскопкi, заказ, невядомы.

Заўвагi:

Перадачай лiчыцца бязвыплатная перадача культурнай каштоўнасцi на адказнае захоўванне ў музейным зборы, паступленне прадмета ад установы (мытнае ўпраўленне, упраўленне ўнутраных спраў, Мiнiстэрства культуры, Мiнiстэрства фiнансаў).

Дар - бязвыплатная перадача ва ўласнасць музея калекцыi цi прадмета музейнага значэння прыватнай асобай альбо ўстановай (банк, галерэя);1.12. нумар акта прыёму музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне.

   Прыклад: 1;
   128;


1.13. дата акта прыёму музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне.

Змест: год, месяц, дзень, у якi акт прыёму прадмета на пастаяннае захоўванне быў зацверджаны кiраўнiком музея. Запiс праводзiцца паводле ўзору, якi адпавядае мiжнародным стандартам справаводства.

Прыклад: 1996/03/25.

Чытай: 1996 год, сакавiка, 25 дня;1.14. крынiца паступлення.

Змест: указваецца поўная афiцыйная назва ўстановы альбо прозвiшча, iмя, iмя па бацьку прыватнай асобы, якiя перадалi прадмет музейнага значэння ў музейны фонд;

1.15. тапаграфiя.

Змест: указваецца тапаграфiчны шыфр месца захоўвання прадмета (экспазiцыйная зала (Э), фондасховiшча (Ф), вiтрына (В), стэнд (С), стэлаж (Ст), шафа (Ш), палiца (П), папка (Пп).

Прыклад: Ф20 Ш5 П7 Пп2.

Чытай: фондасховiшча N 20, шафа N 5, палiца N 7, папка N 2.2. Агульныя характарыстыкi:

2.1. тып;

2.2. вiд;

2.3. разнавiднасць.

Пры запаўненнi палёў гэтага раздзела неабходна карыстацца дадаткам 1 да дадзенай Iнструкцыi.

3. Характарыстыкi прадмета:

3.1. фотаздымкi ў лiчбавым фармаце, jpg.

Змест: выявы прадмета ў выглядзе фотаздымка ў лiчбавай форме. Прадмет можа мець некалькi выяў, адна з iх - асноўная;

3.2. прадметнае iмя.

Змест: кароткi, агульнапрыняты для дадзенага прадмета тэрмiн.

Прыклады: статуя, бюст, медальён, абраз, карцiна, мазаiка, малюнак, эстамп, iлюстрацыя, марка, паштоўка, плакат, пратакол, пашпарт, нататкi, кнiга, афiша, пiсталет, каска, вымпел, ордэн, стул, грамафон, скрыпка, гадзiннiк, кубак, фатаграфiя i iншае;3.3. агульнае прадметнае iмя.

Змест: абазначаецца прыналежнасць прадмета да групы, комплексу прадметаў.

Прыклады: клад, сервiз, набор i iншае;3.4. лакальнае (мясцовае) прадметнае iмя.

Змест: указваецца назва прадмета (адна цi больш), характэрная для пэўнай мясцовасцi. Яна адрознiваецца ад агульнапрынятай назвы. Калi лакальная назва супадае з агульнапрынятай, поле не запаўняецца.

   Прыклады: Прадметнае iмя: гляк;
        лакальная назва: агляк.
        Прадметнае iмя: дымакур;
        лакальная назва: дымiлка;
                курадым;
                куранка;
                падкурачка.
        Прадметнае iмя: гармонiк;
        лакальная назва: гармошка;
                гармоня;


3.5. аўтарская назва прадмета.

Змест: назва, дадзеная прадмету аўтарам-вытворцаv, альбо загаловак, альбо назва, вызначаныя на падставе iканаграфii прадмета. Ужываецца таксама тэрмiн "без назвы", калi ён быў прысвоены прадмету (мастацкаму альбо лiтаратурнаму твору) аўтарам.

   Прыклады: Прадметнае iмя: малюнак;
        назва прадмета: "Першы снег".
        Прадметнае iмя: часопiс;
        назва прадмета: "Спадчына".
        Прадметнае iмя: газета;
        назва прадмета: "За вольнасць".
        Прадметнае iмя: ордэн;
        назва прадмета: Працоўнага Чырвонага Сцягу.


Даецца назва кнiг, часопiсаў i iшых друкаваных выданняў.

   Прыклады: "Людзi на балоце";
        "Наша нiва";
        "Спадчына";
        "Мужыцкая праўда".


Калi прадмет мае аўтарскую назву альбо загаловак, але з'яўляецца часткай комплексу (серыi мастацкiх твораў, сервiза i iнш.), якi мае агульную назву, апошняя запiсваецца праз коску пасля назвы прадмета. Калi прадмет мае парадкавы нумар як частка комплексу, гэты нумар фiксуецца праз коску пасля агульнай назвы комплексу.

Прыклад: "Анёл жалобы", палiптых "Рэквiем", чацвёртая частка.Калi прадмет двухбаковы (абраз, манета), спачатку запiсваецца назва вонкавага боку, а потым, праз знак "/" - назва абаротнага боку.

Прыклад: "Бог Саваоф" / "Сашэсце ў пекла".Калi назвай з'яўляюцца вершаваныя радкi, iх пераход да iншага радка адзначаецца знакам "/".

Прыклад: "Як даўнi боль, як сон салдата / Сляды i лодка на пяску...".Аўтарская назва альбо загаловак на замежнай мове даецца ў арыгiнале, за выключэннем выпадкаў, калi лiтары цяжка ўвасобiць (iероглiфы i iншыя).

   Прыклады: "Minsker Zeitung";
        "Moje podroze";


3.6. пераклад назвы з замежнай мовы.

Змест: указваецца пераклад аўтарскай назвы прадмета цi яго загалоўка на афiцыйную дзяржаўную мову краiны. У кароткiм апiсаннi прадмета ўказваецца, з якой мовы зроблены пераклад.

   Прыклады: "Мiнская газета";
        "Мае падарожжы";


3.7. матэрыял.

Змест: пералiчваюцца ўсе матэрыялы, акрамя каштоўных металаў i каштоўных камянёў, якiя былi выкарыстаны пры стварэннi прадмета, а таксама для яго дэкарыравання. Кожная назва матэрыялу запiсваецца ў асобным радку.

   Прыклады: дрэва;
        метал;
        аксамiт.
        Папера;
        кардон.

Заўвагi:

Матэрыялы пералiчваюцца ў паслядоўнасцi вытворчасцi прадмета.

Не пазначаюцца матэрыялы, якiя былi выкарыстаны для кансервацыi i рэстаўрацыi прадмета.

Прапануецца карыстацца тэрмiналагiчным слоўнiкам, кадыфiкатарамi матэрыялаў;3.8. тэхнiка, тэхналогiя.

Змест: у асобных радках пералiчваюцца працэсы, метады, тэхнiкi, спосабы вытворчасцi, якiя былi выкарыстаны для стварэння прадмета.

   Прыклады: тачэнне;


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |
< Главная страница

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList