Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 01.11.2007 N 44 "Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку камплектавання музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку, навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў i Палажэння аб фондава-закупачнай камiсii музея"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница

Стр. 3


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |             (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
i адказны захавальнiк музейнай калекцыi ____________________________
                       (назва калекцыi,
____________________________________________________________________
      прозвiшча, iмя, iмя па бацьку захавальнiка)
____________________________________________________________________
у тым, што першы перадаў, а другi прыняў на матэрыяльна адказнае
захоўванне наступныя музейныя прадметы.
Падстава: __________________________________________________________


----+--------------------+---------+-----------+-----------+-------¬
¦ N ¦Прадметнае iмя i  ¦Колькасць¦Iдэнтыфiка-¦Захаванасць¦Заўвагi¦
¦п/п¦назва, аўтар,    ¦частак  ¦цыйны нумар¦      ¦    ¦
¦  ¦кароткае апiсанне, ¦     ¦      ¦      ¦    ¦
¦  ¦час i месца     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦
¦  ¦стварэння, матэрыял,¦     ¦      ¦      ¦    ¦
¦  ¦тэхнiка, памер, цана¦     ¦      ¦      ¦    ¦
+---+--------------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦    ¦
¦---+--------------------+---------+-----------+-----------+--------


Усяго па акце перададзена ______________________ музейных прадметаў.
              (лiчбамi i пропiссю)


Перадаў галоўны захавальнiк _____________    Прыняў ____________
                (подпiс)          (подпiс)
Прысутнiчаў
загадчык сектара ўлiку ________ ____________________________________
            (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)


Дадатак 2

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаўКЛАСIФIКАЦЫЯ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ1. Выяўленчыя крынiцы:

1.1. скульптура:

1.1.1. станковая;

1.1.2. манументальная;

1.1.3. манументальна-дэкаратыўная;

1.1.4. скульптура малых формаў;

1.2. жывапiс <*>:

1.2.1. станковы;

1.2.2. манументальна-дэкаратыўны;

1.2.3. дэкарацыйны;

1.2.4. дыярамна-панарамны;

1.2.5. мiнiяцюра;

1.2.6. iканапiс;

1.3. графiка:

1.3.1. станковая;

1.3.2. кнiжная;

1.3.3. газетна-часопiсная;

1.3.4. прыкладная;

1.3.5. навукова-тэхнiчная;

1.3.6. архiтэктурна-будаўнiчая;

1.3.7. мастацкi плакат;

1.3.8. картаграфiя.

--------------------------------

<*> Для мастацкiх музеяў можна вылучыць яшчэ адну разнавiднасць жывапiсу - дэкаратыўны роспiс прадметаў побыту, паколькi мастацкiя музеi камплектуюць прадметы побыту з пункту гледжання iх мастацкага афармлення. У музеях iншых тыпаў прадметы побыту адносяцца да рэчавых крынiц, таму што яны маюць функцыянальнае прызначэнне, а дэкаратыўнасць - адна з iх уласцiвасцей, мастацкая якасць формы.2. Пiсьмовыя крынiцы:

2.1. дакументы:

2.1.1. актавыя <*>;

2.1.2. справаводныя;

2.1.3. асабiстыя;

2.2. рукапiсы <**>;

2.2.1. рукапiсныя кнiгi;

2.2.2. аўтографы <***>;

2.3. друкаваныя выданнi:

2.3.1. лiставыя;

2.3.2. старадрукi;

2.3.3. кнiгi;

2.3.4. брашуры;

2.3.5. буклеты;

2.3.6. часопiсы;

2.3.7. газеты;

2.3.8. тасерыстыка <****>.

--------------------------------

<*> Маюцца на ўвазе прававыя дакументы.

<**> Рукапiс - тэкст, напiсаны ад рукi, а таксама надрукаваны на пiшучай машынцы.

<***> Аўтографы - уласнаручныя аўтарскiя i аўтарызаваныя рукапiсныя або машынапiсныя тэксты.

<****> Тасерыстыка - карткi, талоны, купоны, кнiжкi спажывецкiя.3. Рэчавыя помнiкi:

3.1. археалогiя (археалагiчныя помнiкi):

3.1.1. абутак;

3.1.2. адзенне, тканiны;

3.1.3. часткi жылля;

3.1.4. прылады працы;

3.1.5. прадметы побыту;

3.1.6. зброя, рыштунак;

3.1.7. керамiка;

3.1.8. будаўнiчыя матэрыялы;

3.1.9. кафля;

3.1.10. культавыя рэчы;

3.1.11. астэалагiчны матэрыял;

3.1.12. адходы вытворчасцi;

3.1.13. упрыгожаннi i iншыя;

3.2. нумiзматыка:

3.2.1. манеты, у тым лiку скарбы манет;

3.2.2. злiткi плацёжныя (грыўны);

3.2.3. жэтоны разлiковыя;

3.3. банiстыка:

3.3.1. знакi грашовыя;

3.3.2. боны (разлiковыя квiтанцыi);

3.3.3. каштоўныя паперы;

3.4. фалерыстыка:

3.4.1. ордэны;

3.4.2. медалi;

3.4.3. знакi;

3.4.4. жэтоны;

3.4.5. плакеты;

3.4.6. значкi;

3.5. сфрагiстыка:

3.5.1. клеймы;

3.5.2. штампы;

3.5.3. пломбы;

3.5.4. пячаткi;

3.6. узбраенне <*>:

3.6.1. зброя;

3.6.2. рыштунак;

3.6.3. боепрыпасы;

3.6.4. даспехi (засцерагальнае ўзбраенне);

3.6.5. баявая тэхнiка i прыборы;

--------------------------------

<*> У фондавым зборы практычна кожнага музея прысутнiчаюць прадметы рэчавага тыпу, звязаныя з выкарыстаннем iх чалавекам у ваеннай справе. Гэтае функцыянальнае прызначэнне дае падставу аб'яднаць такiя рэчы на прынцыпе сiстэматычнай калекцыi пад агульнай назвай "узбраенне". Музейныя фонды часта ўтрымлiваюць таксама асобныя дэталi ўзбраення. Дэталi ўзбраення трэба ўлiчваць разам з адпаведнымi ўзорамi ўзбраення.3.7. адзенне:

3.7.1. цывiльнае;

3.7.2. форменнае вайсковае;

3.7.3. форменнае грамадзянскiх устаноў;

3.7.4. школьнае, спартыўнае;

3.7.5. спецыяльнае;

3.7.6. народны касцюм;

3.7.7. тэатральна-сцэнiчны касцюм;

3.7.8. служыцеляў культу;

3.7.9. галаўныя ўборы;

3.7.10. абутак;

3.7.11. аксесуары;

3.7.12. упрыгожаннi;

3.8. тканiны:

3.8.1. народныя;

3.8.2. дэкаратыўныя;

3.8.3. культавыя;

3.8.4. прамысловыя;

3.9. вексiлалогiя:

3.9.1. флагi <*>;

3.9.2. сцягi <**>;

3.9.3. прыналежнасцi <***>;

--------------------------------

<*> Да разнавiднасцi "флагi" адносяцца: арыфламы, вымпелы, гюйсы, значкi, транспаранты, флюгеры.

<**> Да разнавiднасцi "сцягi" адносяцца харугвы, штандары.

<***> Да разнавiднасцi "прыналежнасцi" адносяцца касiцы, кутасы, навершы.3.10. мэбля:

3.10.1. хатняга карыстання;

3.10.2. грамадскага карыстання;

3.10.3. культавая;

3.11. керамiка:

3.11.1. ганчарныя вырабы;

3.11.2. маёлiка;

3.11.3. фаянс;

3.11.4. каменная маса;

3.11.5. фарфор;

3.12. шкло:

3.12.1. посуд;

3.12.2. асвятляльныя прыборы i iншыя;

3.13. музычныя iнструменты:

3.13.1. самагучныя;

3.13.2. струнныя;

3.13.3. духавыя;

3.13.4. ударныя;

3.14. прыборы. Апараты:

3.14.1. энергетыкi;

3.14.2. сувязi;

3.14.3. радыётэхнiкi i акустыкi;

3.14.4. электронiкi;

3.14.5. вымяральныя;

3.14.6. спецпрызначэння;

3.14.7. аўтаматыкi, тэлемеханiкi;

3.14.8. вылiчальныя;

3.14.9. аргтэхнiка;

3.15. механiзмы. Дэталi механiзмаў:

3.15.1. станкi;

3.15.2. гадзiннiкi;

3.15.3. пiшучыя машынкi;

3.15.4. бытавая тэхнiка;

3.15.5. тыпавыя прамысловыя вырабы;

3.16. транспартныя сродкi:

3.16.1. сухапутныя;

3.16.2. водныя;

3.16.3. паветраныя;

3.17. прылады i прыстасаваннi:

3.17.1. сельскагаспадарчыя прылады;

3.17.2. ганчарныя;

3.17.3. ткацкiя;

3.17.4. рыбалоўныя;

3.17.5. пчалярскiя;

3.17.6. паляўнiчыя;

3.17.7. для апрацоўкi воўны, льну, скуры;

3.17.8. прылады працы калёснiкаў (стэльмахаў);

3.17.9. шапавальскiя;

3.17.10. дрэваапрацоўчыя;

3.17.11. такарныя;

3.17.12. сыравiна, нарыхтоўкi;

3.18. прадметы побыту:

3.18.1. асабiстага ўжытку;

3.18.2. iнтэр'ера;

3.18.3. хатняга ўжытку;

3.18.4. гаспадарчыя прылады;

3.18.5. вучэбныя, канцылярскiя прадметы;

3.18.6. спартыўныя прылады;

3.18.7. цацкi i лялькi;

3.18.8. прадметы культу;

3.18.9. абрадавыя прадметы;

3.19. дэкаратыўна-прыкладное мастацтва:

3.19.1. прафесiйнае;

3.19.2. народнае.

4. Аўдыёвiзуальныя крынiцы:

4.1. фотадакументы:

4.1.1. фотаадбiткi;

4.1.2. негатывы;

4.1.3. галаграфiя;

4.1.4. стэрэафатаграфiя;

4.1.5. фотаальбомы;

4.2. фонадакументы:

4.2.1. васковыя валiкi для фанографа;

4.2.2. грампласцiнкi;

4.2.3. магнiтныя стужкi;

4.2.4. аўдыёкасеты;

4.2.5. CD-ROM;

4.3. кiнадакументы:

4.3.1. негатывы на ролiкавых плёнках;

4.3.2. пазiтывы на ролiкавых плёнках;

4.3.3. вiдэамагнiтныя стужкi.

5. Натуральна-гiстарычныя крынiцы:

5.1. бiялагiчныя:

5.1.1. пазваночныя <*>;

5.1.2. беспазваночныя <**>, у тым лiку энтамалогiя (насякомыя);

5.1.3. батанiка;

5.1.4. грыбы;

5.2. геалагiчныя:

5.2.1. карысныя выкапнi;

5.2.2. палеанталагiчныя крынiцы;

5.3. заалагiчныя крынiцы:

5.3.1. пазваночныя;

5.3.2. беспазваночныя.

--------------------------------

<*> Да разнавiднасцi "пазваночныя" адносяцца млекакормячыя (звяры), птушкi, земнаводныя, рыбы, паўзуны.

<**> Да разнавiднасцi "беспазваночныя" адносяцца малюскi, членiстаногiя.Дадатак 3

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў  ___________________________________________________________
              (назва музея)


                КНIГА
     паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду
          (галоўная iнвентарная кнiга)
          ______________________________
               (перыяд)


----------+------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----¬
¦Iдэнтыфi-¦Нумар,¦Прадмет-¦Коль- ¦Матэ- ¦Памеры.¦Стан  ¦Спосаб ¦Нумар i ¦Назва ¦Заў-¦
¦кацыйны ¦дата ¦нае iмя,¦касць ¦рыял i ¦Маса  ¦захава-¦паступ-¦дата  ¦музей-¦вагi¦
¦нумар  ¦акта ¦аўтар- ¦частак¦тэхнiка¦для  ¦насцi ¦лення. ¦прата- ¦най  ¦  ¦
¦(нумар  ¦прыёму¦ская  ¦   ¦    ¦каш-  ¦    ¦Цана  ¦кола  ¦калек-¦  ¦
¦па кнiзе ¦музей-¦назва, ¦   ¦    ¦тоўных ¦    ¦закупкi¦фондава-¦цыi  ¦  ¦
¦паступ- ¦ных  ¦кароткае¦   ¦    ¦мета- ¦    ¦    ¦заку-  ¦   ¦  ¦
¦ленняў  ¦прад- ¦апi-  ¦   ¦    ¦лаў i ¦    ¦    ¦пачнай ¦   ¦  ¦
¦музейных ¦метаў ¦санне, ¦   ¦    ¦каш-  ¦    ¦    ¦камiсii ¦   ¦  ¦
¦прадметаў¦на  ¦аўтар, ¦   ¦    ¦тоўных ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦
¦асноўнага¦паста-¦час i  ¦   ¦    ¦камянёў¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦
¦фонду)  ¦яннае ¦месца  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦
¦     ¦захоў-¦ства-  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦
¦     ¦ванне ¦рэння  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦
¦     ¦   ¦(вытвор-¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦
¦     ¦   ¦часцi) ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦
+---------+------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+
¦  1  ¦ 2  ¦ 3   ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---------+------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+------+----+
¦     ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦
¦---------+------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-----
Дадатак 4

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   __________________________________________________________
              (назва музея)


                КНIГА
       ўлiку музейных прадметаў абменнага фонду
          ______________________________
               (перыяд)


----------+------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+----¬
¦Iдэнты- ¦Нумар,¦Прадмет-¦Коль- ¦Матэ- ¦Памеры,¦Стан  ¦Спосаб ¦Нумар, ¦Назва ¦Стары ¦Заў-¦
¦фiкацыйны¦дата ¦нае iмя,¦касць ¦рыял i ¦маса  ¦захава-¦паступ-¦дата  ¦калек-¦нумар ¦вагi¦
¦нумар  ¦акта ¦аўтар- ¦частак¦тэхнiка¦для  ¦насцi ¦лення. ¦прата- ¦цыi  ¦па   ¦  ¦
¦(нумар  ¦прыёму¦ская  ¦   ¦    ¦каштоў-¦    ¦Цана  ¦кола  ¦   ¦кнiзе ¦  ¦
¦па кнiзе ¦музей-¦назва, ¦   ¦    ¦ных  ¦    ¦закупкi¦фондава-¦   ¦паступ-¦  ¦
¦ўлiку  ¦ных  ¦кароткае¦   ¦    ¦мета- ¦    ¦    ¦заку-  ¦   ¦ленняў ¦  ¦
¦музейных ¦прад- ¦апi-  ¦   ¦    ¦лаў i ¦    ¦    ¦пачнай ¦   ¦музей- ¦  ¦
¦прадметаў¦метаў ¦санне, ¦   ¦    ¦каш-  ¦    ¦    ¦камiсii ¦   ¦ных  ¦  ¦
¦абменнага¦на  ¦аўтар, ¦   ¦    ¦тоўных ¦    ¦    ¦    ¦   ¦прад- ¦  ¦
¦фонду)  ¦паста-¦час i  ¦   ¦    ¦камянёў¦    ¦    ¦    ¦   ¦метаў ¦  ¦
¦     ¦яннае ¦месца  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦асноў- ¦  ¦
¦     ¦захоў-¦ства-  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦нага  ¦  ¦
¦     ¦ванне ¦рэння  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦фонду ¦  ¦
¦     ¦   ¦(вытвор-¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦  ¦
¦     ¦   ¦часцi) ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦  ¦
+---------+------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+----+
¦  1  ¦ 2  ¦  3  ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10 ¦ 11  ¦ 12 ¦
+---------+------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+----+
¦     ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦  ¦
¦---------+------+--------+------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+-----
Дадатак 5

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў  ___________________________________________________________
              (назва музея)


                КНIГА
         ўлiку фонду сыравiнных матэрыялаў
         ________________________________
               (перыяд)


--------+--------+------+-------+-----T-----+-------+-------+-------+----¬
¦Iдэнты-¦Нумар, ¦Прад- ¦Крынiца¦Коль-¦Матэ-¦Спосаб ¦Асоба, ¦Стан  ¦Заў-¦
¦фiка- ¦дата  ¦метнае¦паступ-¦касць¦рыял ¦кансер-¦якая  ¦захава-¦вагi¦
¦цыйны ¦прата- ¦iмя, ¦лення ¦   ¦   ¦вацыi ¦правяла¦насцi ¦  ¦
¦нумар ¦кола  ¦карот-¦    ¦   ¦   ¦    ¦кансер-¦    ¦  ¦
¦    ¦фондава-¦кае  ¦    ¦   ¦   ¦    ¦вацыю ¦    ¦  ¦
¦    ¦заку-  ¦апi- ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦  ¦
¦    ¦пачнай ¦санне ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦  ¦
¦    ¦камiсii ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦  ¦
+-------+--------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+----+
¦  1  ¦  2  ¦ 3  ¦  4  ¦ 5 ¦ 6 ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10 ¦
+-------+--------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+----+
¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦  ¦
¦-------+--------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+-----


Дадатак 6

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   __________________________________________________________
              (назва музея)


                КНIГА
       ўлiку фонду навукова-дапаможных матэрыялаў
           __________________________
               (перыяд)


---------+------+-------+-------+-----T-----+---T-------+-------+----¬
¦Iдэнты- ¦Нумар ¦Час,  ¦Прад- ¦Коль-¦Матэ-¦Па-¦Захава-¦Нумар, ¦Заў-¦
¦фiкацый-¦i дата¦кры-  ¦метнае ¦касць¦рыял ¦мер¦насць ¦дата  ¦вагi¦
¦ны нумар¦акта ¦нiца i ¦iмя,  ¦   ¦i  ¦  ¦    ¦прата- ¦  ¦
¦па кнiзе¦прыёму¦спосаб ¦аўтар- ¦   ¦тэх- ¦  ¦    ¦кола  ¦  ¦
¦ўлiку  ¦на  ¦паступ-¦ская  ¦   ¦нiка ¦  ¦    ¦фон-  ¦  ¦
¦прадме- ¦паста-¦лення ¦назва i¦   ¦   ¦  ¦    ¦дава- ¦  ¦
¦таў фон-¦яннае ¦    ¦карот- ¦   ¦   ¦  ¦    ¦заку- ¦  ¦
¦ду наву-¦захоў-¦    ¦кае  ¦   ¦   ¦  ¦    ¦пачнай ¦  ¦


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |
< Главная страница

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList