Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 12.08.1993 N 259 "Аб увядзеннi вучэбных праграм i Палажэння аб фiзiчным выхаваннi вучняў" (вместе с "Палажэннем аб фiзiчным выхаваннi навучэнцаў Рэспублiкi Беларусь")

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации

Республики Беларусь 25 января 1994 г. N 172/12

Зарегистрировано в НРПА РБ 23 декабря 1999 г. N 8/2171З мэтай стварэння ўмоў для далейшага развiцця фiзiчнай культуры i спорту ў вучэбных установах рэспублiкi, аднаўлення зместу фiзiчнага выхавання i ўмацавання здароўя вучняў i студэнтаў ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзiць i увесцi Ў дзеянне з 1 верасня 1993/94 навучальнага года Палажэнне аб фiзiчным выхаваннi навучэнцаў Рэспублiкi Беларусь (дадаецца).

2. Зацвердзiць i увесцi Ў дзеянне з 1 верасня 1993/94 навучальнага года праграмы па фiзiчнаму выхаванню:

- Комплексную праграму фiзiчнага выхавання вучняў 1 - 4 класаў агульнаадукацыйнай школы, Мiнск, 1992 год;

- Комплексную праграму па фiзiчнаму выхаванню вучняў 5 - 11 класаў агульнаадукацыйнай школы, Мiнск, 1992 год;

- Комплексную праграму фiзiчнага выхавання навучэнцаў прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў, Мiнск, 1992 год;

- Комплексную праграму фiзiчнага выхавання навучэнцаў сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў, Мiнск, 1992 год;

- Праграму фiзiчнага выхавання студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, Мiнск, 1992 год;

3. Упраўленням агульнай сярэдняй адукацыi (Пятроўскi Г.М.), прафесiйна-тэхнiчнай адукацыi (Ганчар Э.М.), сярэдняй спецыяльнай адукацыi (Кiрылюк Л.Я.), ВНУ i педагагiчнай адукацыi (Галко Т.Я.) i Рэспублiканскаму цэнтру фiзiчнага выхавання i спорта навучэнцаў i студэнтаў (Варсiн Я.М.):

3.1. прадугледзець у вучэбных планах школ усiх тыпаў, прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў i сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў па усiх спецыяльнасцях на 1994/95 навучальны год правядзенне абавязковых заняткаў по фiзiчнаму выхаванню не менш як трох гадзiн у тыдзень, а ў вышэйшых навучальных установах - не менш як чатырох гадзiн у тыдзень на працягу усяго перыяду навучання (акрамя выпускнога курса);

3.2. увесцi з 1 верасня 1993 года трэцi ўрок фiзiчнага выхавання ў навучальных установах, дзе маюцца квалiфiкаваныя кадры i адпаведная вучэбная база:

- у агульнаадукацыйных школах усiх тыпаў - за кошт школьнага кампаненту вучэбнага плана;

- у прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчах i сярэднiх спецыяльных навучальных установах - за кошт факультатыўных заняткаў;

- у вышэйшых навучальных установах не менш як чатырох гадзiн за кошт звышустаноўленага тыднёвага аб'ёму вучэбнай нагрузкi.

4. Упраўленням i адзелам адукацыi забяспечыць у новым 1993/94 навучальным годзе навучанне навучэнцаў па новых праграмах фiзiчнага выхавання ў адпаведнасцi з "Палажэннем аб фiзiчным выхаваннi навучэнцаў Рэспублiкi Беларусь".

5. Рэспублiканскаму цэнтру фiзiчнага выхавання i спорту навучэнцаў i студэнтаў (Варсiн Я.М.) у новым 1993/94 навучальным годзе:

5.1. Сумесна з Рэспублiканскай гандлёвай фiрмай "Глобус" (Мыцько В.П.) забяспечыць да 25 жнiўня бягучага года навучальныя ўстановы Рэспублiкi ўсёй неабходнай вучэбнай, нарматыўнай i метадычнай дакументацыяй;

5.2. аказаць садзеянне органам упраўлення адукацыяй у матэрыяльна-тэхнiчным i метадычным забеспячэннi вучэбна-выхаваўчага працэсу па фiзiчнай культуры навучэнцаў;

5.3. ажыццяўляць арганiзацыйна-метадычнае кiраўнiцтва правядзеннем фiзкультурна-аздараўленчай i спартыўнай работы з навучэнцамi i студэнтамi ў пазаўрочны час.

6. Рэспублiканскаму, абласным i Мiнскаму гарадскому iнстытутам удасканалення настаўнiкаў арганiзаваць перападрыхтоўку настаўнiкаў фiзiчнай культуры i выкладчыкаў фiзiчнага выхавання ў адпаведнасцi з новым зместам вучэбных праграм (на працягу трох гадоў).

7. Рэктарам вышэйшых навучальных устаноў пры арганiзацыi вучэбнага працэсу па фiзiчнаму выхаванню студэнтаў да выхаду Рэспублiканскай Iнструкцыi кiравацца загадам Дзяржаўнага Камiтэта СССР па народнай адукацыi ад 07.08.1990 г. N 555 "Аб увядзеннi ў вышэйшых навучальных установах агульнасаюзнай базiснай вучэбнай праграмы па фiзiчнай культуры".Мiнiстр В.А.ГАЙСЁНАК

Намеснiк мiнiстра Г.А.БУТРЫМНамеснiк мiнiстра А.М.ГАРНАКНамеснiк мiнiстра В.I.СТРАЖАЎНачальнiк Упраўлення агульнай

сярэдняй адукацыi Г.М.ПЯТРОЎСКIНачальнiк Упраўлення

прафесiйна-тэхнiчнай адукацыi Э.М.ГАНЧАРНачальнiк Упраўлення сярэднiх

спецыяльных навучальных устаноў Л.Я.КIРЫЛЮКНачальнiк Упраўлення ВНУ i

педагагiчнай адукацыi Т.Я.ГАЛКОНачальнiк планава-эканамiчнага Упраўлення Л.Д.АНЦIНАГалоўны юрысконсульт Упраўлення

па рабрце з кадрамi i прававому забеспячэнню М.А.АДАМАЎ                     УТВЕРЖДЕНО
                     приказ
                     Министерства образования
                     Республики Беларусь
                     12.08.1993 N 259


ПОЛОЖЕНИЕ

О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯФизическое воспитание подрастающего поколения является органической частью системы непрерывного образования и воспитания учащихся. Целью физического воспитания для всех ступеней системы образования является содействие всестороннему развитию личности учащегося.

Физическое воспитание призвано дать учащимся базовое физкультурное образование, обеспечивающее укрепление здоровья, физическую готовность к трудовой деятельности и семейной жизни.

Правовые, социальные и экономические основы развития физической культуры и спорта среди учащейся молодежи определяются Законами Республики Беларусь "Об образовании в Республике Беларусь" от 29.10.1991 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1991 г. N 33, ст. 598), "О физической культуре и спорте" от 18.06.1993 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1993 г. N 25, ст. 299).

Организация и содержание физического воспитания учащихся регламентируется учебными планами, учебными программами, настоящим Положением, инструктивно-методическими документами Министерства образования Республики Беларусь.II. ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯСистему взаимосвязанных форм физического воспитания учащихся школ, ПТУ и ССУЗов составляют:

1. Уроки (занятия) физической культуры.

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня.

3. Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

4. Внеклассная физкультурно-оздоровительная работа.

5. Внешкольная спортивно-массовая работа.III. СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯУрок (занятие) является основной формой физического воспитания во всех типах учебных заведений.

Уроки проводятся не менее трех часов в неделю на протяжении всего периода обучения и включаются в учебные планы. Содержание уроков определяется действующими учебными программами физического воспитания.

Организация и проведение мероприятий в режиме учебного и продленного дня - гимнастика до занятий, физкультурные паузы на уроках, "динамические" перемены, ежедневные часовые занятия физическими упражнениями в группах продленного дня - обеспечивают необходимый объем двигательной деятельности учащихся и являются составной частью учебно-воспитательного процесса.

Занятия с учащимися специальных медицинских групп являются основной формой физического воспитания детей и подростков с ослабленным здоровьем. Содержание занятий с указанной категорией учащихся определяется соответствующим разделом действующих программ физического воспитания.

Учебные занятия планируются и проводятся во внеурочное время не менее трех раз по 45 минут каждое. Группы учащихся комплектуются по заключению врача и оформляются приказом директора учебного заведения. Минимальное количество учащихся в группе 8 - 12 человек.

Внеклассная физкультурно-оздоровительная работа является неотъемлемой частью системы физического воспитания в учебном заведении и включает в себя организацию и проведение:

- занятий в группах "здоровья", общей физической подготовки и туризма;

- учебно-тренировочных занятий в кружках и группах спортивной направленности;

- спортивных мероприятий внутри учебного заведения (физкультурные праздники, "Старты надежд", "Смотры-конкурсы физической подготовленности", "Стартуют все", "Дни здоровья", туристские походы и слеты;

- подготовка и участие команд учебного заведения в территориальных спортивно-массовых мероприятиях.

Содержание внеклассной физкультурно-оздоровительной работы определяется вариативным компонентом действующих программ физвоспитания и программ по видам спорта для детско-юношеских спортивных школ.

Внешкольная спортивно-массовая работа (занятия физкультурой и спортом за пределами учебного заведения) включает: занятия в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки, физкультурно-оздоровительных центрах по месту жительства, туристских станциях, техническими и военно-прикладными видами спорта, самостоятельные занятия физическими упражнениями в семье - являются занятиями по интересам с целью развития и проявления индивидуальных способностей занимающихся.

Содержание внешкольной спортивно-массовой работы определяется программами по видам спорта для детско-юношеских спортивных школ.IV. ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯМинистерство образования, Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов:

- осуществляют организационно-методическое руководство физическим воспитанием учащихся общеобразовательных школ всех типов, профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений;

- несут ответственность за состояние физического воспитания в системе образования;

- разрабатывают концептуальные основы физического воспитания учащихся, подготовки и переподготовки учителей и преподавателей физического воспитания, повышения их квалификации и аттестации;

- организуют разработку и подготовку учебных программ, методических рекомендаций, пособий и учебников по физической культуре;

- устанавливают государственные требования к уровню физической подготовленности учащихся;

- планируют и проводят научно-исследовательскую и методическую работу по основным проблемам физического воспитания учащихся, республиканские спортивные соревнования;

- обобщают в различных формах опыт работы лучших педагогов республики;

- осуществляют контроль с целью оказания методической помощи по выполнению действующих учебных программ и настоящего Положения.V. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯОбщее руководство физическим воспитанием учащихся осуществляют Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов через областные управления образования, центры физического воспитания и спорта, городские и районные отделы образования.

Организация физического воспитания учащихся обеспечивается органами образования и непосредственно учебными заведениями при сотрудничестве с комитетами по физической культуре и спорту, органами здравоохранения, профсоюзными, спортивными и общественными организациями.

Реализация содержания физического воспитания зависит от реальных условий учебных заведений. При этом одним из существенных факторов для Республики Беларусь является радиоактивное загрязнение ее территории, что обуславливает ориентацию физического воспитания на реабилитацию, рекреацию и оздоровление учащихся средствами физической культуры и спорта.

Эффективность системы физического воспитания учащихся обеспечивается внедрением всех форм физической культуры в режим учебного и продленного дня, их инструктивной направленностью, рациональным содержанием, количеством и объемом физкультурно-оздоровительных мероприятий, широким вовлечением занимающихся в различные формы внеклассной и внешкольной работы по физической культуре, спорту и туризму в повседневной жизни, медико-педагогическим контролем за учебно-воспитательным процессом. Комплексное воздействие на учащихся всех названных факторов призвано обеспечить формирование у них устойчивого интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями, привитие умений и навыков самостоятельных занятий физической культурой.

Основным организационно-педагогическим принципом осуществления физического воспитания в учебных заведениях является дифференцированное применение средств физической культуры в занятиях с учащимися разного пола и возраста с учетом состояния их здоровья, степени физического развития и уровня физической подготовленности.

Областные, районные, городские органы образования; областные центры физического воспитания и спорта:

- обеспечивают руководство и контроль за организацией физического воспитания в учебных заведениях в соответствии с настоящим Положением и действующими учебными программами;

- планируют и организуют проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на своих уровнях;

- организуют повышение квалификации и аттестацию учителей и преподавателей физической культуры через институты усовершенствования учителей;

- оказывают методическую и практическую помощь учебным заведениям в организации физического воспитания учащихся;

- обобщают и распространяют опыт лучших педагогов физической культуры и спорта;

- несут ответственность за состояние физического воспитания учащихся.

Администрация и педагогический коллектив учебного заведения в соответствии с примерными Положениями "Об учебных заведениях нового типа", "Об общеобразовательной школе", "О профессионально-техническом училище", "Положением о среднем специальном учебном заведении" обеспечивают:

- организацию физического воспитания в учебном заведении;

- санитарно-гигиенический режим, технику безопасности и другие необходимые условия для проведения уроков физической культуры, организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного и продленного дня, занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе и проведение внеклассных спортивно-оздоровительных мероприятий;

- педагогический контроль за выполнением действующих учебных программ и анализируют профессиональную деятельность учителей, преподавателей, своевременно направляя их на курсы повышение квалификации;

- своевременное прохождение учащимися ежегодного углубленного медицинского осмотра.

Руководитель физического воспитания профессионально-технического училища и среднего специального учебного заведения;

- несет ответственность за организацию физического воспитания, выполнение всеми преподавателями учебной программы, планирует учебные занятия и организует учебно-воспитательный процесс;

- осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за качеством и эффективностью проведения уроков, внеурочных форм физкультурно-оздоровительных мероприятий с учащимися;

- организует учет посещаемости и успеваемости, проведение тестирования и определения уровня физической подготовленности занимающихся;

- проводит работу по созданию и отношению кабинета физического воспитания необходимыми пособиями, учебно-методической литературой и техническими средствами обучения, организует работу предметной (цикловой) комиссии по физическому воспитанию;

- изучает и внедряет в практику передовой опыт организации, методики проведения уроков, физкультурно-оздоровительной, спортивной и туристской работы;

- несет ответственность за состояние мест занятий, оборудования, инвентаря, тренажерных устройств, их соответствие правилам техники безопасности;

- своевременно организует приобретение недостающего спортивного инвентаря и оборудования, обеспечивает их правильную эксплуатацию и хранение;

- ведет учетно-отчетную документацию по физическому воспитанию; спортивной и туристской работе, отчитывается о состоянии физического воспитания учащихся на заседаниях педагогического совета учебного заведения;

- ведет практическую работу в пределах утвержденной педагогической нагрузки.

Учитель физкультуры, преподаватель физвоспитания:

- проводит учебно-воспитательный процесс, планирует и реализует содержание действующих программ по физическому воспитанию учащихся;

- проводит уроки, внеклассные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с учетом соблюдения санитарно-гигиенических требований и мер безопасности, предупреждающих травматизм, несчастные случаи, обеспечивает сохранность здоровья и жизни учащихся;

- в соответствии с действующими регламентирующими документами организует и проводит занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;

- ведет систематический учет уровня подготовленности учащихся, используя современные методы, приемы и методики физического воспитания учащихся;

- формирует у учащихся наряду с двигательными умениями, навыками и развитием физических качеств знаний по личной и общественной гигиене, оказанию первой медицинской помощи, использованию средств, содействующих поддержанию работоспособности организма;

- организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в учебном заведении, вовлекая максимальное число учащихся в физкультурные кружки, группы общефизической подготовки, секции по видам спорта, а также в различные массовые спортивные мероприятия;

- проводит занятия в спортивных секциях, группах ОФП или физкультурных кружках во внеурочное время, участвует в организации групп начальной подготовки детско-юношеских клубов и ДЮСШ на базе своего учебного заведения;

- поддерживает контакт со спортивными обществами и организациями, в которых занимаются учащиеся данного учебного заведения;

- оказывает организационную и методическую помощь учителям начальных классов, воспитателям групп продленного дня общеобразовательных школ в проведении занятий по физическому воспитанию учащихся;

- координирует работу физкультурного актива учебного заведения, готовит общественных инструкторов и судей по видам спорта из числа учащихся и привлекает их в доступных формах к проведению различных физкультурно-оздоровительных мероприятий в учебном заведении и по месту жительства;

- совместно с классными руководителями, мастерами производственного обучения:

- обеспечивают соблюдение учащимися режима дня, правил личной и общественной гигиены, выполнение утренней и производственной гимнастики, физкультурных минут и пауз;

- содействуют вовлечению учащихся в спортивные кружки и секции, организуют физкультурный и туристический актив и направляют его деятельность;

- организуют и проводят в соответствии с планами учебно-воспитательной работы физкультурно-оздоровительные и туристские мероприятия внутри класса (группы);

- совместно с руководителем специальной подготовки организуют различные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия по прикладной физической подготовке, проводят смотры уровня физической подготовленности допризывников;

- организуют работу спортивных секций, кружков по военно-техническим видам спорта, готовят из числа физкультурного актива инструкторов и судей по военно-прикладным видам спорта.VI. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДАК педагогической деятельности по физическому воспитанию учащихся, в том числе для работы со спецмедгруппами, допускаются лица, которые имеют диплом или свидетельство о прохождении специальной подготовки.

Оплата труда учителей физкультуры, руководителей и преподавателей физвоспитания производится в соответствии с действующим законодательством.

Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList