Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства культуры Республики Беларусь от 07.02.1997 N 37 "Аб атэстацыi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў устаноў культуры" (вместе с "Палажэннем аб атэстацыi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў дзяржаўных устаноў культуры")

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница
Зарегистрировано в НРПА РБ 6 декабря 1999 г. N 8/1959У адпаведнасцi з пастановай Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 1 красавiка 1996 г. N 229 "Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай падтрымцы культуры" ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб атэстацыi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў дзяржаўных устаноў культуры.

2. Начальнiкам упраўленняў культуры аблвыканкамаў i Мiнскага гарвыканкама, кiраўнiкам прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў рэспублiканскага падпарадкавання забяспечыць правядзенне атэстацыi ў адпаведнасцi з Палажэннем да 1 снежня 1997 г.

Iнфармацыю аб вынiках атэстацыi прадставiць у Мiнiстэрства культуры да 15 снежня 1997 г.

3. Кантроль за выкананнем загада ўскласцi на аддзел юрыдычнай i кадравай работы (С.М.Шуст).Мiнiстр А.У.САСНОЎСКI

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        Загад
                        Мiнiстэрства культуры
                        Рэспублiкi Беларусь
                        07.02.1997 N 37


ПАЛАЖЭННЕ

АБ АТЭСТАЦЫI КIРУЮЧЫХ РАБОТНIКАЎ I СПЕЦЫЯЛIСТАЎ

ДЗЯРЖАЎНЫХ УСТАНОЎ КУЛЬТУРЫАгульныя палажэннi1. Атэстацыя кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў (далей - работнiкаў) дзяржаўных прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў (далей - устаноў) культуры праводзiцца з мэтай забеспячэння далейшага павышэння ўзроўню iх прафесiйнага майстэрства, дзелавой квалiфiкацыi, якасцi i эфектыўнасцi работы, узмацнення адказнасцi за даручаную справу, паляпшэння падбору, падрыхтоўкi i расстаноўкi кадраў.

2. Асноўнымi задачамi атэстацыi з'яўляюцца:

аб'ектыўная ацэнка вынiкаў дзейнасцi работнiкаў, выяўленне адпаведнасцi iх займаемым пасадам;

выяўленне кандыдатаў у рэзерв на вылучэнне;

вызначэнне неабходнасцi павышэння квалiфiкацыi, прафесiйнай падрыхтоўкi цi перападрыхтоўкi работнiкаў.

3. Рашэнне аб правядзеннi атэстацыi, пералiк работнiкаў, якiя падлягаюць атэстацыi, i перыядычнасць яе правядзення вызначаецца наймальнiкам.

Аддзелы культуры раённых (гарадскiх) выканаўчых камiтэтаў могуць ствараць камiсii для правядзення атэстацыi работнiкаў падведамных устаноў.

Педагагiчныя работнiкi навучальных устаноў культуры атэстуюцца ў парадку, устаноўленым Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

4. Ад атэстацыi вызваляюцца:

асобы, якiя працуюць на дадзенай пасадзе цi па дадзенай прафесii менш аднаго года;

выпускнiкi дзённых навучальных устаноў на працягу першага года работы пасля заканчэння навучання;

цяжарныя жанчыны;

работнiкi, якiя знаходзяцца на працяглым лячэннi;

жанчыны, якiя знаходзiлiся ў водпуску па дагляду дзiцяцi да трох гадоў, на працягу першага года пасля выхаду iх на работу.

5. Атэстацыя кiраўнiкоў, назначэнне якiх праводзiцца вышэйстаячымi органамi, ажыццяўляецца атэстацыйнымi камiсiямi гэтых органаў.Падрыхтоўка да атэстацыi6. Арганiзацыйная работа па падрыхтоўцы да атэстацыi ажыццяўляецца кадравай службай наймальнiка пры ўдзеле кiраўнiкоў структурных падраздзяленняў, прадстаўнiкоў работнiкаў i (або) грамадскiх арганiзацый i ўключае ў сябе:

падрыхтоўку загада наймальнiка аб правядзеннi атэстацыi;

складанне спiсаў работнiкаў, якiя падлягаюць атэстацыi, i работнiкаў, якiя часова вызвалены ад яе;

устанаўленне колькасцi атэстацыйных камiсiй i iх склад;

падрыхтоўку графiкаў правядзення атэстацыi;

падрыхтоўку характарыстык на атэстуемых работнiкаў;

падрыхтоўку бланкаў атэстацыйных лiстоў, пратаколаў пасяджэнняў атэстацыйных камiсiй;

правядзенне растлумачальнай работы аб мэтах i парадку правядзення атэстацыi.

7. Тэрмiны i графiк правядзення атэстацыi, спiс атэстуемых, старшыня, сакратар i члены атэстацыйнай камiсii, пералiк неабходных матэрыялаў на атэстуемых i парадак iх прадстаўлення зацвярджаюцца загадам аб атэстацыi, якi даводзiцца да ведама работнiкаў не менш чым за месяц да пачатку атэстацыi.

8. Атэстацыйная камiсiя назначаецца з лiку кiруючых работнiкаў i высокаквалiфiкаваных спецыялiстаў наймальнiка. У склад камiсii ўваходзяць таксама прадстаўнiкi работнiкаў i (або) грамадскiх арганiзацый - удзельнiкаў калектыўных дагавораў (пагадненняў).

Пры неабходнасцi ствараюцца некалькi атэстацыйных камiсiй, спецыялiзацыя якiх залежыць ад асаблiвасцей прафесiянальна-квалiфiкацыйнага складу работнiкаў, што падлягаюць атэстацыi.

9. На кожнага работнiка, якi падлягае атэстацыi, складаецца службовая атэстацыйная характарыстыка, якая падпiсваецца непасрэдным кiраўнiком атэстуемага работнiка i разам са службовай iнструкцыяй прадстаўляецца ў камiсiю не пазней чым за два тыднi да пачатку атэстацыi.

Характарыстыка павiнна змяшчаць поўную i аб'ектыўную ацэнку прафесiянальна-дзелавых i асабiстых якасцей атэстуемага работнiка, выканання службовых абавязкаў, вынiкаў яго практычнай дзейнасцi.

Атэстуемы работнiк павiнен быць азнаёмлены з характарыстыкай не менш чым за тыдзень да пачатку атэстацыi.Работа атэстацыйнай камiсii10. Атэстацыйная камiсiя праводзiць свае пасяджэннi ў адпаведнасцi з графiкам, папярэдне вывучыўшы паступiўшыя на атэстуемых работнiкаў дакументы.

На пасяджэннi камiсii вядзецца пратакол, якi падпiсваецца старшынёй i сакратаром камiсii.

11. Атэстацыйная камiсiя разглядае прадстаўленыя матэрыялы, заслухоўвае непасрэднага кiраўнiка атэстуемага работнiка i самога работнiка, задае iм пытаннi, праводзiць пры неабходнасцi тэсцiраванне, у тым лiку i з прымяненнем ЭВМ.

У выпадку няяўкi работнiка на пасяджэнне камiсii без уважлiвых прычын атэстацыя праводзiцца ў яго адсутнасць. Работнiкi, якiя не з'явiлiся на пасяджэнне камiсii па ўважлiвых прычынах, атэстуюцца ў iншыя прадугледжаныя графiкам днi.

12. На падставе прадстаўленай атэстацыйнай характарыстыкi i з улiкам абмеркавання вынiкаў працы атэстуемага работнiка камiсiя, прыняўшы рашэнне аб парадку галасавання (адкрытае, тайнае), дае адну з наступных ацэнак дзейнасцi работнiка:

адпавядае займаемай пасадзе;

адпавядае займаемай пасадзе пры ўмове паляпшэння работы i выканання рэкамендацый камiсii, з паўторнай атэстацыяй праз год;

не адпавядае займаемай пасадзе.

Камiсiя можа даваць рэкамендацыi:

аб вылучэннi на вышэйшую пасаду;

аб пераводзе атэстуемага ў iншае падраздзяленне з улiкам яго прафесiянальных схiльнасцей, узроўню i профiлю спецыяльнай падрыхтоўкi, дзелавых i асабiстых якасцей;

аб павышэннi службовага акладу;

аб неабходнасцi павышэння квалiфiкацыi, перападрыхтоўкi работнiка i iншыя.

13. Атэстацыя членаў камiсii праводзiцца на агульных падставах у складзе тых падраздзяленняў, кiраўнiкамi цi спецыялiстамi якiх яны з'яўляюцца.

14. Атэстацыя праводзiцца пры ўдзеле ў пасяджэннi не менш дзвюх трэцiх з лiку членаў камiсii.

Рашэнне i рэкамендацыi лiчацца прынятымi, калi за iх прагаласавала большасць прысутных членаў камiсii. Пры роўнасцi галасоў прымаецца рашэнне на карысць атэстуемага.

15. Па вынiках атэстацыi афармляецца атэстацыйны лiст.

16. Рашэнне аб ацэнцы дзейнасцi работнiка i рэкамендацыi прымаюцца ў адсутнасць атэстуемага i аб'яўляюцца непасрэдна пасля галасавання.

17. Прапановы атэстуемых работнiкаў заносяцца сакратаром камiсii ў спецыяльную форму ўлiку для iх далейшага разгляду i прыняцця рашэння наймальнiкам.

18. Матэрыялы атэстацыi ў тыднёвы тэрмiн пасля яе правядзення перадаюцца наймальнiку. Рашэннi атэстацыйнай камiсii носяць рэкамендацыйны характар.

19. Атэстацыйны лiст i службовая атэстацыйная характарыстыка пасля завяршэння атэстацыi перадаюцца ў кадравую службу для захавання ў асобавай справе атэстуемага.Рашэннi па вынiках атэстацыi20. Наймальнiкам па матэрыялах атэстацыi ў месячны тэрмiн прымаецца рашэнне, якое афармляецца загадам.

21. У загадзе ўказваюцца работнiкi, якiя павышаны па пасадзе, заахвочаны, а таксама работнiкi, якiм атэстацыйная камiсiя вынесла ацэнку "не адпавядае займаемай пасадзе", "адпавядае займаемай пасадзе пры ўмове паляпшэння работы i выканання рэкамендацый камiсii, з паўторнай атэстацыяй праз год".

22. На падставе ацэнкi атэстацыйнай камiсii аб неадпаведнасцi займаемай пасадзе наймальнiк мае права пакiнуць работнiка на той жа пасадзе, перавесцi з яго згоды на iншую работу, а пры немагчымасцi пераводу дапускаецца звальненне па п. 2 арт. 33 КЗаП Рэспублiкi Беларусь.

23. Спрэчкi, звязаныя з атэстацыяй, разглядаюцца ў адпаведнасцi з заканадаўствам.ПРЫКЛАДНАЯ ФОРМА ЗАГАДАN ____________             ад "__" ____________ 19__ г.


     Аб правядзеннi атэстацыi кiраўнiкоў i спецыялiстаў


   У мэтах паляпшэння падбору, расстаноўкi i падрыхтоўкi кадраў,
павышэння iх дзелавой квалiфiкацыi, якасцi i эфектыўнасцi работы,
забеспячэння больш цеснай сувязi матэрыяльных i маральных стымулаў з
вынiкамi працы загадваю:
   1. Правесцi атэстацыю кiраўнiкоў i спецыялiстаў у перыяд з ____
_________________________ па ___________________________
   2. Спiсы работнiкаў, якiя падлягаюць атэстацыi, зацвердзiць.
   3. Для правядзення атэстацыi стварыць дзве (тры) атэстацыйныя
камiсii.
   3.1. Атэстацыйная  камiсiя  N  1 па атэстацыi начальнiкаў
упраўленняў, аддзелаў у складзе: старшыня - ________________________
сакратар - __________________ члены камiсii - ______________________
   3.2. Атэстацыйная  камiсiя  N  2  па атэстацыi намеснiкаў
начальнiкаў упраўленняў, аддзелаў у складзе: старшыня - ____________
сакратар - _______________ члены камiсii - _________________________
____________________________________________________________________
   3.3. Атэстацыйная камiсiя N 3 па  атэстацыi  спецыялiстаў
упраўленняў, аддзелаў у складзе: старшыня - ________________________
сакратар - _______________ члены камiсii - _________________________
   4. Намеснiкам кiраўнiка, начальнiкам  упраўленняў, аддзелаў
падрыхтаваць характарыстыкi  на  работнiкаў,  якiя  падлягаюць
атэстацыi, i прадставiць iх у атэстацыйную камiсiю не пазней чым за
два тыднi да пачатку атэстацыi.
   5. Графiкi  правядзення  пасяджэнняў  атэстацыйных  камiсiй
зацвердзiць (прыкладаецца).
   6. Кiраўнiкам упраўленняў, аддзелаў, атэстацыйным  камiсiям
правесцi растлумачальную работу аб мэтах i парадку правядзення
атэстацыi.
   7. Аддзелу кадраў забяспечыць метадычную падрыхтоўку атэстацыi,
iнструктаванне кiраўнiкоў структурных падраздзяленняў аб падыходах
да ацэнкi i складання атэстацыйных характарыстык на работнiкаў.
   8. Старшыням атэстацыйных камiсiй, начальнiку аддзела кадраў не
пазней тыдня  пасля  завяршэння атэстацыi прадставiць матэрыялы
атэстацыi работнiкаў для прыняцця кiраўнiком установы __________
рашэння.
   9. Кантроль за выкананнем дадзенага загада ўскласцi на ________


          Атэстацыйная характарыстыка


Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку ______________________________________
____________________________________________________________________
Год нараджэння _____________________________________________________
Скончыў ____________________________________________________________
Спецыяльнасць па адукацыi __________________________________________
Пасада, дата назначэння ____________________________________________
   1. Прафесiйна-дзелавыя якасцi:
   1.1. веданне дакументаў, якiя рэгламентуюць яго  працоўную
дзейнасць;
   1.2. узровень квалiфiкацыi, глыбiня ведаў па спецыяльнасцi i
займаемай пасадзе;
   1.3. веданне айчыннай i зарубежнай навукi i  практыкi  па
спецыяльнасцi i тэндэнцый iх развiцця;
   1.4. здольнасць у кароткiя тэрмiны ўкараняць у практыку ўсё
новае, перадавое, наяўнасць творчага падыходу да справы;
   1.5. здольнасць аналiзаваць становiшча i ўменне аператыўна
прымаць адпаведныя рашэннi;
   1.6. здольнасць на практыцы  прымяняць  функцыi  кiравання
(планiраваць, арганiзоўваць, рэгуляваць, каардынаваць, аналiзаваць
работу падначаленых);
   1.7. своечасовасць i паўната выканання службовых абавязкаў,
здольнасць спраўляцца з большым аб'ёмам работ;
   1.8. адказнасць за вынiкi работы;
   1.9. кампетэнтнасць у  пытаннях  эканомiкi,  працоўнага  i
гаспадарчага заканадаўства, аховы працы i тэхнiкi бяспекi.
   2. Канкрэтныя  вынiкi працоўнай дзейнасцi, асабiсты ўклад,
iнiцыятыўныя справы, якасць выкананых работ.
   3. Асабiстыя якасцi работнiка, яго аўтарытэт i ўздзеянне на
сацыяльна-псiхалагiчны клiмат калектыву:
   3.1. здольнасць ствараць (падтрымлiваць) у калектыве атмасферу
ўзаемапатрабавальнасцi i  добразычлiвасцi,  зацiкаўленасцi   ў
дасягненнi вызначаных мэт;
   3.2. здольнасць не дапускаць канфлiктных сiтуацый у калектыве,
ураўнаважанасць i самавалоданне пры вырашэннi ўзнiкшых канфлiктаў;
   3.3. дысцыплiнаванасць, стараннасць, настойлiвасць у давядзеннi
пачатай справы да яе заканчэння;
   3.4. уменне ўзяць на сябе адказнасць, адстойваць свае погляды;
   3.5. сумленнасць, праўдзiвасць, сцiпласць;
   3.6. прыветлiвасць i тактоўнасць у адносiнах да кiраўнiцтва,
калег, падначаленых.
   4. Агульны культурны ўзровень, кругагляд.
   Вывад: адпавядае (адпавядае пры пэўных  умовах)  займаемай
пасадзе, годны для вылучэння на вышэйшую пасаду, не адпавядае
займаемай пасадзе.
___________________            _________________________
  (дата)                 (подпiс асобы, якая дала
                        характарыстыку)


   "Згодзен" (не згодзен: абгрунтаванне)
______________________           _________________________
  (дата)                  (подпiс атэстуемага)


             Атэстацыйны лiст


1. Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку ___________________________________
____________________________________________________________________
2. Год нараджэння __________________________________________________
3. Спецыяльнасць ___________________________________________________
4. Адукацыя ________________________________________________________
5. Стаж работы па спецыяльнасцi ____________________________________
6. Стаж работы ў дадзенай арганiзацыi ______________________________
7. Займаемая пасада, дата назначэння _______________________________
____________________________________________________________________
8. Павышэнне квалiфiкацыi __________________________________________
____________________________________________________________________
9. Пытаннi да атэстуемага i адказы на iх ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Заўвагi i прапановы, выказаныя членамi атэстацыйнай камiсii
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. Заўвагi i прапановы, выказаныя атэстуемым работнiкам
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. Ацэнка дзейнасцi работнiка па вынiках галасавання
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
  колькасць за _________     супраць ___________
13. Рэкамендацыi атэстацыйнай камiсii
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


Старшыня атэстацыйнай
камiсii


Сакратар атэстацыйнай
камiсii


Члены:


Дата атэстацыi


   З атэстацыйным лiстом азнаёмлены
_____________                  ___________________
 (дата)                       (подпiс)
Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList